หน้าหลัก
ถูไถ
ถูไถ
[ถูไถ]

ก.แก้ขัดไปก่อน เช่น งานยังบ่ถูกใจ๋ เยียะถูไถไปก่อน-งานยังไม่ถูกใจ ทำแก้ขัดไปก่อน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถูไถ (ถูไถ)