หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถูเถือ
อักษรล้านนา
ถูเถิอฯอ
เทียบอักษรไทย
[ถูเถือ]
ความหมาย

ก.ต่อสู้ติดพันกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถูเถือ (ถูเถิอฯอ)