หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถู
อักษรล้านนา
ถู
เทียบอักษรไทย
[ถู]
ความหมาย

ก.ขัด,เช็ด,ลากฉุด ว.งาม,งดงาม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถู (ถู)