หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถุ๋เหมี้ยง
อักษรล้านนา
ถุห้มฯยฯฯง
เทียบอักษรไทย
[ถุเหมี้ยง]
ความหมาย

ก.เรียงมัดใบเมี่ยงลงในตะกร้าที่กรุด้วยใบตอง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถุ๋เหมี้ยง (ถุห้มฯยฯฯง)