หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถุ๋กถู
อักษรล้านนา
ถุกถู
เทียบอักษรไทย
[ถุกถู]
ความหมาย

ก.ถูไถ - ลากดึงหรือฉุดอย่างไม่ปรานี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถุ๋กถู (ถุกถู)