หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถุ่ย
อักษรล้านนา
ถุ่
เทียบอักษรไทย
[ถุ่ย]
ความหมาย

ก.เกลี่ย - กระจายให้เสมอกัน มักใช้กับการเตรียมดินหรือเกลี่ยดินให้เสมอกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถุ่ย (ถุ่)