หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถุน
อักษรล้านนา
ถุร
เทียบอักษรไทย
[ถุน]
ความหมาย

ก.ดูด เช่น ถุนยาฝิ่น - ดูดฝิ่น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถุน (ถุร)