หน้าหลัก
ถุน
ถุร
[ถุน]

ก.ดูด เช่น ถุนยาฝิ่น - ดูดฝิ่น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถุน (ถุร)