หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถือตือ
อักษรล้านนา
ถืทื
เทียบอักษรไทย
[ถือทือ]
ความหมาย

ถือสา,ถือเอาเป็นโทษ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถือตือ (ถืทื)