หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถืด
อักษรล้านนา
ถึดฯ
เทียบอักษรไทย
[ถืด]
ความหมาย

ก.เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว,ยาวออก เช่น เด็กหนุ่มสาวที่สูงขึ้นตามวัย เรียกว่า "ถืดขึ้น"

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถืด (ถึดฯ)