หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถี่
อักษรล้านนา
ถี่
เทียบอักษรไทย
[ถี่]
ความหมาย

ก.ตระหนี่,มัธยัสถ์,ประหยัด ว๑.รอบคอบ,รัดกุม,ชัดแจ้ง; ว๒.บ่อย,ชิดกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถี่ (ถี่)