หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถีบลถ
อักษรล้านนา
ถีปฯร฿ถฯ
เทียบอักษรไทย
[ถีบรถ]
ความหมาย

ก.ปั่นรถจักรยาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถีบลถ (ถีปฯร฿ถฯ)