หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถีบ
อักษรล้านนา
ถีปฯ
เทียบอักษรไทย
[ถีบ]
ความหมาย

ก.ถีบ,ขับ,พุ่งไป,รีบเร่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถีบ (ถีปฯ)