หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถิ่น
อักษรล้านนา
ถิ่นฯ
เทียบอักษรไทย
[ถิ่น]
ความหมาย

น.แดน,ที่,ที่อยู่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถิ่น (ถิ่นฯ)