หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถิม
อักษรล้านนา
ถิมฯ
เทียบอักษรไทย
[ถิม]
ความหมาย

น.ถั่ว,ถั่วเขียว; มักเรียกรวมกันว่า บ่าถั่วบ่าถิม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถิม (ถิมฯ)