หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถาปั๋นนา(บาลี - ฐปนา)
อักษรล้านนา
ถาปันาฯ,ฐบนาฯ
เทียบอักษรไทย
[ถาปันนา]
ความหมาย

ดู...ถ๋ะปะนา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถาปั๋นนา(บาลี - ฐปนา) (ถาปันาฯ,ฐบนาฯ)