หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถาน
อักษรล้านนา
ถานฯ
เทียบอักษรไทย
[ถาน]
ความหมาย

น.ส้วม(ใช้กับพระภิกษุสามเณร); เว็จ ก็ว่า เช่น พระไปถาน - พระเข้าส้วม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถาน (ถานฯ)