หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถาง
อักษรล้านนา
ถางฯ
เทียบอักษรไทย
[ถาง]
ความหมาย

ก.ทำให้เตียนโล่ง เช่นถางหญ้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถาง (ถางฯ)