หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถั๋บ
อักษรล้านนา
ถัปฯ
เทียบอักษรไทย
[ถับ]
ความหมาย

ว.เรียงกันอย่างเป็นระเบียบเช่น เรียงเป๋นถั๋บ,เรียงเป๋นถั๋บเป๋นถ้อย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถั๋บ (ถัปฯ)