หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถั๋ด
อักษรล้านนา
ถัดฯ
เทียบอักษรไทย
[ถัด]
ความหมาย

ว.ต่อไป,รองลงไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถั๋ด (ถัดฯ)