หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถั่วเน่าแข๋บ
อักษรล้านนา
ถ฿วฯเนาฯแขัปฯ
เทียบอักษรไทย
[ถั่วเน่าแข็บ]
ความหมาย

น.ถั่วเหลืองต้มเปื่อยหมักแล้วตำให้ละเอียด แล้วทำเป็นแผ่นบางกลมประมาณ ๓ นิ้ว ตากแห้ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถั่วเน่าแข๋บ (ถ฿วฯเนาฯแขัปฯ)