หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถั่วดิน
อักษรล้านนา
ถ฿วฯดิ
เทียบอักษรไทย
[ถั่วดิน]
ความหมาย

น.ถั่วลิสง - มีฝักเป็นพวงอยู่ใต้ดิน ฝักกลมยาวและหนา ภายในมีเมล็ด ๑-๔ เมล็ดเรียงเป็นแถว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถั่วดิน (ถ฿วฯดิ)