หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถั่วงอก
อักษรล้านนา
ถ฿วฯงอฯก
เทียบอักษรไทย
[ถั่วงอก]
ความหมาย

น.เมล็ดถั่วเหลือง ถั่วเขียว ที่เอามาเพาะให้งอก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถั่วงอก (ถ฿วฯงอฯก)