หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถั่ว
อักษรล้านนา
ถ฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[ถั่ว]
ความหมาย

น.ไม้เถาหลายชนิด หลายสกุล ใช้ใบ ยอด ดอก ฝัก เมล็ด เป็นอาหาร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถั่ว (ถ฿วฯ)