หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถั่งเข้าไป
อักษรล้านนา
ถั่งฯเขั้าไพ
เทียบอักษรไทย
[ถั่งเข้าไพ]
ความหมาย

ก.หลั่งไหลเข้าไป,ไหลเทไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถั่งเข้าไป (ถั่งฯเขั้าไพ)