หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถั่ง
อักษรล้านนา
ถั่งฯ
เทียบอักษรไทย
[ถั่ง]
ความหมาย

ก.พุ่ง,พุ่งขึ้น; เช่น บอกไฟถั่ง - บ้องไฟพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถั่ง (ถั่งฯ)