หน้าหลัก
ถัว
ถ฿วฯ
[ถัว]

ก.เฉลี่ยให้เท่าๆกัน,ทำให้เสมอกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถัว (ถ฿วฯ)