หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถัว
อักษรล้านนา
ถ฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[ถัว]
ความหมาย

ก.เฉลี่ยให้เท่าๆกัน,ทำให้เสมอกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถัว (ถ฿วฯ)