หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถังน้ำ
อักษรล้านนา
ถังฯ¢
เทียบอักษรไทย
[ถังน้ำ]
ความหมาย

ก.ภาชนะใส่น้ำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถังน้ำ (ถังฯ¢)