หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถังข้อ
อักษรล้านนา
ถังฯขํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ถังข้อ]
ความหมาย

น.ไม้ไผ่ที่ตัดให้มีข้อติดอยู่ข้างหนึ่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถังข้อ (ถังฯขํอฯ)