หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถะแหลเตี้ยง
อักษรล้านนา
แถๆลฯท่ยฯง
เทียบอักษรไทย
[ถะแหลเที่ยง]
ความหมาย

น.กำหนดยามเท่ากับเวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๐.๓๐ น.

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถะแหลเตี้ยง (แถๆลฯท่ยฯง)