หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถะแหลเดิ๋ก
อักษรล้านนา
แถๆลฯเดิกฯ
เทียบอักษรไทย
[ถะแหลเดิก็]
ความหมาย

น.กำหนดยามเท่ากับเวลา ๒๑.๐๐ น.- ๒๒.๓๐ น.

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถะแหลเดิ๋ก (แถๆลฯเดิกฯ)