หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถะแหลฮุ่ง
อักษรล้านนา
แถๆลฯรุ่ง
เทียบอักษรไทย
[ถะแหลรุ่ง]
ความหมาย

น.กำหนด ยามเท่ากับเวลา ๐๓.๐๐ น.- ๐๔.๓๐ น.

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถะแหลฮุ่ง (แถๆลฯรุ่ง)