หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถะแหลง
อักษรล้านนา
แถๆลฯง
เทียบอักษรไทย
[แถลง]
ความหมาย

ก.ชี้แจง, แถลง, บอกกล่าว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถะแหลง (แถๆลฯง)