หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถะแหลค่ำ
อักษรล้านนา
แถๆลฯฅํา
เทียบอักษรไทย
[ถะแหลฅ่ำ]
ความหมาย

น.กำหนดยามเท่ากับเวลา ๑๕.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถะแหลค่ำ (แถๆลฯฅํา)