หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถะแหล
อักษรล้านนา
แถๆลฯ,ถแหลฯ
เทียบอักษรไทย
[ถะแหล]
ความหมาย

ก.ครูด,เฉียง,แฉลบ,ไม่ตรง,เลี่ยง,หลีก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถะแหล (แถๆลฯ,ถแหลฯ)