หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถะหวัน
อักษรล้านนา
ถหัวฯร
เทียบอักษรไทย
[ถะหวัน,]
ความหมาย

น.ดวงอาทิตย์,ตะวัน; ต๋าวัน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถะหวัน (ถหัวฯร)