หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถะหลูต๋า
อักษรล้านนา
ถๆลฯตำ
เทียบอักษรไทย
[ถะหลูต๋า]
ความหมาย

ว.งดงาม,น่าดู

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถะหลูต๋า (ถๆลฯตำ)