หน้าหลัก
ถะหลูต๋า
ถๆลฯตำ
[ถะหลูต๋า]

ว.งดงาม,น่าดู

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถะหลูต๋า (ถๆลฯตำ)