หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถะหลุ๋ถะลาย
อักษรล้านนา
ถๆลฯถลายฯ
เทียบอักษรไทย
[ถะหลุถะลาย]
ความหมาย

ว.ทะลุ,ทำลาย,พังทลาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถะหลุ๋ถะลาย (ถๆลฯถลายฯ)