หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถะหลุ๋ดถะหลู
อักษรล้านนา
ถๆลฯดถๆลฯ
เทียบอักษรไทย
[ถะหลุดถะหลู]
ความหมาย

ก.ครูดไปกับพื้น,ครูดไปมา,ลากถู

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถะหลุ๋ดถะหลู (ถๆลฯดถๆลฯ)