หน้าหลัก
ถะหลิ๋ป๋อง
ระฯติปอฯง,ถหิลฯปอฯง
[ตริปอง,ถะหลิปอง]

ก.ตรึกตรอง,คิดหาทางให้ได้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถะหลิ๋ป๋อง (ระฯติปอฯง,ถหิลฯปอฯง)