หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถะหลิ๋คะนิง
อักษรล้านนา
ระฯติระฯคนิงฯ,ถหิลฯระฯคนิงฯ
เทียบอักษรไทย
[ตริคระนิง,ถะหลิคระนิง]
ความหมาย

ก.ครุ่นคำนึง,ตรึกตรอง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถะหลิ๋คะนิง (ระฯติระฯคนิงฯ,ถหิลฯระฯคนิงฯ)