หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถะหลิ๋
อักษรล้านนา
ระฯติ,ถหิลฯ, : -,ถิๆลฯ
เทียบอักษรไทย
[ตริ,ถะหลิ]
ความหมาย

ก.แกล้งทำ,คิด,ใคร่ครวญ,ตรึกตรอง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถะหลิ๋ (ระฯติ,ถหิลฯ, : -,ถิๆลฯ)