หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถะหลาบต่อเต๊า
อักษรล้านนา
ระฯตาปฯตํอฯเทั้าฯ,ถๆลฯาปฯ--
เทียบอักษรไทย
[ตราบต่อเท้า,ถะหลาบต่อเท้า]
ความหมาย

สัน.จนกระทั่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถะหลาบต่อเต๊า (ระฯตาปฯตํอฯเทั้าฯ,ถๆลฯาปฯ--)