หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถะหลาบ
อักษรล้านนา
ระฯตาปฯ,ถๆลฯาปฯ
เทียบอักษรไทย
[ตราบ,ถะหลาบ]
ความหมาย

ว.กระทั่ง,จนถึง,ตราบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถะหลาบ (ระฯตาปฯ,ถๆลฯาปฯ)