หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถะหนี่
อักษรล้านนา
ระฯตหี่นฯ,ถหี่นฯ
เทียบอักษรไทย
[ตระหนี่,ถะหนี่]
ความหมาย

ก.ตระหนี่,หวง; ถี่ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถะหนี่ (ระฯตหี่นฯ,ถหี่นฯ)