หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถะหนั๋ด
อักษรล้านนา
ระฯตัๆนฯด,ถัๆนฯด
เทียบอักษรไทย
[ตระหนัด,ถนัด]
ความหมาย

ก.ถนัด - เชี่ยวชาญ,ชำนาญ,สันทัด เช่น เขาถนัดทางด้านการกีฬามาก ว.สะดวก เช่น ไม่มีรถจะไปไหนก็ไม่สะดวก, ชัดเจน,แม่นยำ เช่น มองไม่ถนัด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถะหนั๋ด (ระฯตัๆนฯด,ถัๆนฯด)