หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถะล้อ
อักษรล้านนา
ถลํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ถะล้อ]
ความหมาย

น.เครื่องดนตรีประเภทสีคล้ายซออู้; ซะล้อ,ธะล้อ,สะล้อ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถะล้อ (ถลํอฯ)