หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถะลาม
อักษรล้านนา
ถลามฯ,ระฯทาฯมฯ
เทียบอักษรไทย
[ถะลาม,ทราม]
ความหมาย

ก.ประมาณ,คาดคะเน ว.กำลังพอดี,กำลังงาม,รุ่น,วัยรุ่น,อยู่ในระหว่าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถะลาม (ถลามฯ,ระฯทาฯมฯ)