หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถะลงตุ๊กข๋ะเวต๊ะนา
อักษรล้านนา
ระฯท฿งฯทุกขฯเวทนาฯ
เทียบอักษรไทย
[ทรงทุกขเวทนา]
ความหมาย

ว.ได้รับความเดือนร้อนยากลำบาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถะลงตุ๊กข๋ะเวต๊ะนา (ระฯท฿งฯทุกขฯเวทนาฯ)