หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถะลงกั๊พภะ
อักษรล้านนา
ระฯท฿งฯคัพภฯะ,ระฯท฿งฯคพภฯ
เทียบอักษรไทย
[ทรงคัพภะ]
ความหมาย

ก.ทรงครรภ์,ตั้งท้อง,มีท้อง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถะลงกั๊พภะ (ระฯท฿งฯคัพภฯะ,ระฯท฿งฯคพภฯ)