หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถะลง
อักษรล้านนา
ระฯท฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[ทรง]
ความหมาย

ก.ทรง,ดำรง,รับ,ได้รับ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถะลง (ระฯท฿งฯ)